Up

Zapošljavanje

Isteklo (71)

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

      Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, KLASA:112-01/20-01/1, URBROJ: 2177/01-05/01-20-1 od 10. siječnja 2019. godine provelo je 24. siječnja 2020. godine pisano testiranje kandidata za prijam u službu višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije kojem su pristupila tri od četiri pozvana kandidata.
     Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje ostvarili su najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), te mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u utorak, 4. veljače 2020. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu Višeg referenta za upravljanje projektom

     Javni natječaj za prijam u službu Višeg referenta za upravljane projektom u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 126/2019. od 24. prosinca 2019. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, te na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Povjerenstvo poziva kandidata s gornje liste kandidata na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u petak, 24. siječnja 2020. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 Lista...


 JAVNI NATJEČAJ
za Višeg referenta za upravljanje projektom

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg referenta za upravljanje projektom (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang) u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, jedan izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.- u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
          - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke
          - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni ispit
          - poznavanje rada na računalu
          - poznavanje jednog stranog jezika.

     Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

     Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Požege (www.pozega.hr).

     Na oglasnoj ploči Grada Požege i službenoj internetskoj stranici Grada Požege (www.pozega.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

     Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - za prijam u službu Višeg referenta za upravljanje projektom“.

     Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prilog uz natječaj...

Rok za prijeave je do: 2. siječnja 2020.