Up

Objave i pozivi

Isteklo (24)

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2019. godinu

 Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. koji će u 2019. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2019. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Odluka...

Zahtjev za poticaje za zapošljavanje...

Zahtjev za poticaje za otvaranje obrta...

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Požege, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine, broj: 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti, poslovni i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 31. 07. 2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrazac za prijavu...

Gradonačelnik Grada Požege odobrava isplatu poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016-2019. godini, po slijedećim mjerama

MJERA 1. Subvencije umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica
MJERA 2. Subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda
MJERA 3. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava
MJERA 4. Subvencije za voćnjake
MJERA 5. Subvencije za vinograde

Obavještavaju se vlasnici kuća za odmor na području Grada Požege da su do 31. ožujka 2019. godine obvezni dostaviti prijavu podataka o kući za odmor nadležnoj poreznoj upravi, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2019. godini.
Člankom 12. Odluke o porezima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 11/17. i 17/17.), a na temelju Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj: 115/16. i 101/17.), propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se na nalaze na području Grada Požege.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti, za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice i na odmarališta u vlasništvu JLP(R) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.
Visina poreza na kuće za odmor iznosi 10,00 kn po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje.
Prema članku 49. Zakona o lokalnim porezima, obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze taj objekt, korisnu površinu, te druge podatke potrebne za razrez poreza.
Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj, propisane u članku 56. Zakona o lokalnim porezima.
Vlasnik kuće za odmor prijavu podataka ispunjava na propisanom obrascu i predaju u Grad Požegu, Trg sv. Trojstva 1, a Grad Požega će isti dostaviti u Poreznu upravu, Ispostava Požega, Županijska 14, Požega.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka Gradonačelnika dana 8. svibnja objavljen je poziv za javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege koja će se održati u razdoblju od 20. svibnja do 4. lipnja 2019. godine.

Tijekom javne rasprave, na uvid će se izložiti elaborat prijedloga Plana u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1 koje će biti moguće pogledati u vremenu od 8,00 do 15,00 sati svakog radnog dana. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 23. svibnja u 12 sati u prostorijama Grada Požege.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana primaju se do zaključenja javne rasprave 4. lipnja 2019. godine, također na adresu Grada Požege, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu.