Up

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište k.č.br. 4482/20 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 1.788 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn i građevinsko zemljište k.č.br. 4482/21 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 1.497 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.


Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15:00 sati 22. veljače 2019. godine

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU NEKRETNINA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE NEKRETNINE u k,o. Požega, kako slijedi:

R.b.  Lokacija
 
 zk.ul.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 
Podaci iz prostorno-planske dokumentacije / cijena po m2 u kunama Ukupna vrijednost  nekretnine 
(kuna)
1. Orljavska bb 7505 44 k.č.br. 973/2,
oranica gradsko područje
mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - „S“ stambena namjena 10.484,32
2. Orljavska bb 5390 8

k.č.br. 975/2,
put gradsko područje

mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - „S“ stambena namjena 1.906,24
3. Orljavska bb 5390 10 k.č.br. 975/3,
pašnjak gradsko područje 
mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - „S“ stambena namjena 2.382,80
4. Viktora Ivičića bb 5390 190  k.č.br. 3846/7,
oranica
nema priključka na komunalnu infrastrukturu  - „S“ stambena namjena 10.261,90

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.

Rok za dostavu prijava je 26. travnja 2019. godine, u 15,00 sati.

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina:

R.B. Lokacija

Površina

(m2)

Namjena Napomena
1.

Vukovarska 4

(prostorije 3. i 4.)

63,90

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
2.

Vukovarska 4

(prostorije 1. i 6.)
60,15

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
3.

Vukovarska 4

(prostorije 2.)
51,50

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
4.

Vukovarska 4

(prostorije 5.)
34,55

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.

Obrazac PR - prijava na natječaj...

Obrazac IZ-1 - izjava o nepostojanju duga...

Obrazac IZ-2 - izjava o postojanju partnerskog odnosa...

Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, najkasnije do 13. svibnja 2019. godine.