Mario Križanac

Mario Križanac

Srijeda, 24 Lipanj 2015 00:04 In Najave sjednica Gradskog vijeća Tags

16. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 29. lipnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
     a) ožujak 2015. godine
     b) travanj 2015. godine
     c) svibanj 2015. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2014. godinu
3.  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2015. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015.
     b) Prijedlog Izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
4.  a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
     c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
     d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2015. godinu
5.  a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
     b) Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
     c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
7.   a) Prijedlog Zaključka o predlaganju opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
b) Prijedlog Zaključka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2015/2016.
9. Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u osnovnim školama u Gradu Požega za školsku godinu 2015/2016.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2015. do 2020. godine
11. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o povratu neosnovano naplaćenog iznosa komunalnog doprinosa
12. Prijedlog Odluke o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada
13. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala 2015/2016.
     b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju javne rasvjete 2015/2016.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega

Četvrtak, 09 Travanj 2015 07:01 In Najave sjednica Gradskog vijeća Tags

15. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 13. travnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće Mandatne komisije

   - polaganje prisege

2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:

   a) siječanj 2015. godine
   b) veljaču 2015. godine

3. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2014. godinu
8. Izvješće o realizaciji Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene Sjever
12. Prijedlog Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
13. Prijedlog Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o darovanju opreme Glazbenoj školi Požega
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
19. Prijedlog Odluke u svezi davanja prethodne suglasnosti na:
     a) Statut OŠ Antuna Kanižlića
     b) Statut OŠ Dobriše Cesarića
     c) Statut OŠ Julija Kempfa
20. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Požeško-slavonskoj županiji
21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu naziva SD Grabrik
22. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
      b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege.

Nadopuna dnevnog reda:

23. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja zainteresirane javnosti na sjednicamaGradskog vijeća Grada Požege

 

 

Ponedjeljak, 14 Srpanj 2014 11:34 In Vijesti Tags

{gallery}Zelene povrsine 2014{/gallery}

Utorak, 10 Ožujak 2015 10:40 In Stručno osposobljavanje Tags

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 • U Upravni odjel za samoupravu Grada Požege prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

                       - jedan polaznik magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu.

 • Dodatni uvjeti za navedeno mjesto: primaju se nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, koje se vode kao nezaposlene kod nadležnog tijela duže od trideset dana, te nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Rok za prijave je do 17. ožujka 2015. god.

Opširnije...

Ponedjeljak, 22 Prosinac 2014 07:04 In Stručno osposobljavanje Tags

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Rok za prijave je do 03. siječnja 2015. god.

Pripravnici - viši stručni savjetnik za proračun, referent za poslove evidencije računa i referenti za računovodstvene poslove...

Pripravnici - viši stručni suradnik za poticaje u poljoprivredi, viši referent za poslove komunalne infrastrukture, viši stručni suradnik za poduzetništvo i gospodarstvo, viši referent za komunalne poslove i viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda...

Pripravnici - viši stručni suradnik za socijalnu skrb i referent za informatičke poslove ...

 

Utorak, 27 Svibanj 2014 09:35 In Stručno osposobljavanje Tags

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Viši referent za društvene djelatnosti

Referent za knjigovodstvene poslove i Referent za računovodstvene poslove

Viši referent za komunalne poslove i Viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda

Viši stručni suradnik za strateško planiranje i Viši referent za projekt management