Dokumenti

Up

Isteklo

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2014. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2014. godine.

J A V N I   P O Z I V
ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA POŽEGE BEZ NAKNADE NA ODREĐENO VRIJEME

LOKACIJE:
Sokolova 3
Matice Hrvatske 13
Istarska 4

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2014. god.

Pokreće se postupak izbora članova Kulturnog vijeća Grada Požege koje pruža stručnu pomoć Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Požege i njihova financiranja, koje sudjeluje u utvrđivanju kulturne politike Grada Požege i u tu svrhu daje stručne podloge i mišljenja Upravnom odjelu i koje na zahtjev Upravnog odjela raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daje pisana mišljenja i prijedloge.

Pozivaju se pojedinci s područja kulture i umjetnosti koji su zainteresirani za članstvo u Kulturnom vijeću da dostave svoje prijave.

Poziv je objavljen u Požeškoj kronici i vrijedi do 10. travnja 2015. godine.


 

Izmjena i dopuna poziva za članove Kulturnog vijeća Grada Požege...

Objavljeno u Požeškoj kronici 16. travnja 2015. godine.

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2017. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2017. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

J A V N I   P O Z I V
za prodaju dionica u vlasništvu Grada Požege

 Grad Požega pozivna na dostavu ponuda za kupnju 4.516 dionica, nominalne vrijednosti od 470,00 kuna, što iznosi 10,77 % učešća, koje Grad Požega ima u svom vlasništvu u trgovačkom društvu Autoprometno poduzeće d.d. za prijevoz putnika i robe, ugostiteljstvo, servisne usluge i putnička agencija (skraćena tvrtka APP d.d.), koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu.

Početna kupoprodajna cijena jedne dionice utvrđuje se u iznosu od 890,00 kuna odnosno 4.019.240,00 kuna za cijeli paket dionica.

Početna kupoprodajna cijena utvrđena je na temelju Procjene ekonomske vrijednosti društva APP d.d. sukladno elaboratu Borisa Belunjaka, mag.oec. iz Požege, Vidovci, Svete Ane 8, stalnog sudskog vještaka za računovodstvo i financije te procjenu imovine, obveza i potraživanja kao i procjenu poduzeća iz veljače 2017. godine.
Ponuđena cijena mora biti izražena u kunama u jediničnoj cijeni po dionici i ukupnoj cijeni za cijeli paket dionica koji je predmet prodaje.

 

Rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2017. godine, a javno otvaranje ponuda održati će se 31. listopada 2'17. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

Rješenje o izboru predsjednika...

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika...

Odluka o izboru članova Savjeta mladih...


Popis važećih kandidatura...

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata...


J A V N I  P O Z I V
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

     Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.
Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
     U Savjet mladih Grada Požege, Gradsko vijeće Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) bira devet (9) članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri (3) godine.

Članovi Savjeta mladih Grada Požege mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Požege koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
     Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenike imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća
- studentski zbor
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
- neformalne skupine mladih od najmanje trideset (30) mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Obrasci za podnošenje kandidature...
- Obrazac 1. - Obrazac za podnošenje kandidature
- Obrazac 2.1 - Izjava o prihvaćanju kandidature za člana
- Obrazac 2.2 - Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Požege...
Zakon o savjetima mladih...

Rok za prijave je do: 25. svibnja 2018. godine

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima...

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli izvanrednih stipendija studentima...

Odluke o dodjeli stipendija studentima...


LISTA REDA PRVENSTVA
ZA IZBOR KORISNIKA STIPENDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požege utvrdilo je Listu reda prvenstva za izbor korisnika stipendije u akademskoj godini 2018./2019.

Lista...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2018./2019.

Grad Požega dodijelit će deset (10) stipendija u iznosu od 850,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2018./2019., studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00 odnosno da u srednjoškolskom obrazovanju imaju prosjek ocjena najmanje 3,5
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.

Pravilnik o stipendiranju...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju...

Obrazac za prijavu...

Rok za prijave je do 26. listopada 2018. godine

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2019. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2019. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA U SKLOPU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA POŽEGE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE

Predmet poziva
Predmet ovog poziva je prikupljanje prijedloga razvojnih projekata koji pridonose provedbi Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Prihvatljivi predlagatelji
Prihvatljivi projekti su pravne i fizičke osobe na području Grada Požege iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Podnošenje prijedloga projekta
Prijedlozi projekata se podnose isključivo u elektronskom obliku, na e-mail: marko.sostar@pozega.hr

Obrazac za podnošenje projektnih prijedloga nalazi se na sljedećem linku

Rok za podnošenje prijedloga
Prijedlozi se sakupljanju stalno, ali se uključuju u bazu projekata u ciklusima. Rok za predaju projekata za prvi ciklus uključenja u bazu projekata je 30. lipanj 2014. godine.

Informacije o podnošenju prijedloga projekata za bazu projekata možete dobiti na e-mail: marko.sostar@pozega.hr

 

Obrazac za prijavu projekta...

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2015. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2015. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

Rješenje o izboru predsjednika Savjeta mladih...

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih...


 Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Požege...


Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Požege...

Ispravak popisa važećih kandidatura...

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege...


 POZIV PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA MLADIMA

Pozivam vas da u sredini u kojoj djelujete informirate i potaknete mlade da sudjeluju u kandidacijskom postupku za izbor članova Savjeta mladih. Kao predsjednik Gradskog vijeća osobno ću se zalagati za izbor svakog pojedinog člana, bez obzira na to tko je predlagač, već kakve su dosadašnje njihovi aktivnosti, interesi i ciljevi kandidata. Uvjeren sam da će takve kriterije slijediti i ostali vijećnici.

Opširnije...


J A V N I  P O Z I V

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenike imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća
- studentski zbor
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
- neformalne skupine mladih od najmanje trideset (30) mladih.
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih

 

Poziv je objavljen u Požeškoj kronici 19. veljače 2015. godine.

Poziv vrijedi do 06. ožujka 2015. godine.

Obrasci za prijavu kandidata...

 

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2016. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2016. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

O B A V I J E S T
o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

    Grad Požege izlaže na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege.
Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti svakim radnim danom od 11. do 25. svibnja 2018. godine od 9.00 do 13.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv Trojstva kbr. 1, Požega.

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2018. godinu

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2018. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.
Potpora iz stavka 1. ove točke podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Požege za 2018. godinu.

Potpora se dodjeljuje za:
- povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
- ostvarenje boljih turističkih rezultata
- promociju turističkih potencijala Grada Požege
- unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Opširnije...

Obrazac I. ...

Obrazac II. ...

Obrazac III. ...

Odluka o potporama...               Izmjene i dopune Odluke o potporama...           

Izmjene i dopune poziva...


Odluke od dodjelama potpora u turizmu

Odluka 12. studeni 2018...

Odluka 29. studeni 2018...

Odluka 28. prosinac 2018...

 

Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima...


 RANG - LISTA ZA IZBOR KORISNIKA STIPENDIJE
DAROVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Utvrđena je Rang-lista za izbor korisnika stipendije darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Lista...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Grad Požega dodijelit će dvije (2) stipendije u iznosu od 400,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2018./2019. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Odluka o stipendiranju učenika...

Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Obrazac za prijavu...

Rok za podnošenje prijava je do 26. listopada 2018. godine.

JAVNI POZIV
za pohađanje u edukacijama

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci, s minimalno četverogodišnjom srednjom školom, s područja Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje edukacija:

• EDUKACIJE ZA RAZVOJ MEKIH/TRANSVERZALNIH VJEŠTINA
o Razvoj personalnih vještina
o Efikasno upravljanje stresom
o Kvalitetno upravljanje vremenom
o Lobiranje i pregovaranje

• VERIFICIRANE PROGRAME OBRAZOVANJA
o Program obrazovanja upravljanje projektnim ciklusom
o Program obrazovanja digitalni marketing
o Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma
o Program obrazovanja za knjigovođu za OPG-a
o Program obrazovanja za turističkog animatora

Rok za prijave je do: 9. listopada 2019. godine

 

JAVNI POZIV

za prijavu programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga za financijsku potporu iz Proračuna Požeško-slavonske županije za 2015. godinu

UVJETI PRIJAVE

registrirane udruge koje djeluju u Požeško-slavonskoj županiji, udruge čije je djelovanje u službi općeg dobra i javnosti,

udruge koje djeluju u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te udruge proistekle iz Domovinskog rata,

udruge čiji su programi usmjereni prema stvarnim potrebama korisnika,

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROGRAMA programi udruga od interesa za Županiju

programi koji se odnose na neposredan rad s korisnicima,

programi koji uključuju korisnike u razvoj i praćenje programa/projekata,

programi koji razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne samouprave, drugim stručnim institucijama i donatorima),

projekti koji uključuju volontere,

projekti koji su usklađeni s mjerama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti projekti koji promiču vrijednosti Domovinskog rata

Rok za podnošenje prijava je do: 31. listopada 2014. god.

Opširnije...

Prijava...

J A V N I  P O Z I V
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2015. godini

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 20/14.- u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Požege, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: obrtnici) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj. Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna
- prihod 65.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. koji će u 2015. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2015. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

docZahtjev...

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš brze ceste Pleternica-Požega-Brestovac

     Studija o utjecaju na okoliš brze ceste Pleternica-Požega-Brestovac, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:UP/I 351-03/17-02/77, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 15. siječnja 2018. godine).
     Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 12. veljače 2018. godine do 14. ožujka 2018. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije može se obaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 – 14,00 sati u prostorijama: Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2018. godinu

Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. koji će u 2018. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2018. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Odluka...

J A V N I   P O Z I V
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja
zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2017. godini

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2017. godini, KLASA:311-01/77-01/6, URBROJ: 2177/01-01/01-17-1 od 30. siječnja 2017. godine ( u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Požege, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: obrtnici) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj. Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna
- prihod 65.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2017. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2017. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

docZahtjev...

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2018. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2018. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

Pokreće se postupak izbora članova Kulturnog vijeća Grada Požege koje pruža stručnu pomoć Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Požege i njihova financiranja, koje sudjeluje u utvrđivanju kulturne politike Grada Požege i u tu svrhu daje stručne podloge i mišljenja Upravnom odjelu i koje na zahtjev Upravnog odjela raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daje pisana mišljenja i prijedloge.

Pozivaju se pojedinci s područja kulture i umjetnosti koji su zainteresirani za članstvo u Kulturnom vijeću da dostave svoje prijave.

Rok za dostavu prijedloga je do 15. ožujka 2019. godine.

 

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Požege.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 124/1 u k.o. Emovci, oranica,
površine 0,0741 ha, tržišna cijena iznosi 1.526,46 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka Gradonačelnika dana 8. svibnja objavljen je poziv za javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege koja će se održati u razdoblju od 20. svibnja do 4. lipnja 2019. godine.

Tijekom javne rasprave, na uvid će se izložiti elaborat prijedloga Plana u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1 koje će biti moguće pogledati u vremenu od 8,00 do 15,00 sati svakog radnog dana. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 23. svibnja u 12 sati u prostorijama Grada Požege.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana primaju se do zaključenja javne rasprave 4. lipnja 2019. godine, također na adresu Grada Požege, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu.